Autorizovaný prodej a pronájem čtyřkolek a motocyklů CFMOTO a Kayo

Na všechny stroje CFMOTO nyní poskytujeme záruku 5 let.

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních údajů společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01  Litoměřice – Město, IČ 005 26 282, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 150447 (dále také jen „Gerhard Horejsek"), jako správci osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu, a to pro následující účely:

MARKETINGOVÉ ÚČELY – tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování Zákazníka za účelem průzkumu spokojenosti, průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je Zákazník kontaktován elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění;

SOUŤEŽE A JINÉ PODOBNÉ AKCE – tj. zejména pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa a datum narození.

Osobní údaje bude Gerhard Horejsek zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Gerhard Horejsek, zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, agentur na průzkum spokojenosti, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči Gerhard Horejsek propojenými osobami. Seznam těchto subjektů je k dispozici na webové adrese Gerhard Horejsek - Zpracovatelé osobních údajů

Souhlas je udělován na dobu 5 let od okamžiku jeho udělení.

Poučení o právech Zákazníka

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zákazník má právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z výše uvedených účelů odvolat. Souhlas lze odvolat elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Formulář pro odvolání souhlasu je umístěn také na webové adrese Gerhard Horejsek - Odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zákazník má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Zákazník má dále právo žádat opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na výmaz osobních údajů, jestliže pominul účel jejich zpracování.

Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, má Zákazník právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Zákazník má právo získat od Gerhard Horejsek osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl Gerhard Horejsek na základě svého souhlasu. Správce na základě žádosti Zákazníka poskytne Zákazníkovi tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domnívá-li se Zákazník, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se Zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Gerhard Horejsek jako správce osobních údajů:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018.